Rekrutteringsfaget

Rekruttering og lederrekruttering som fag – kunsten og vitenskapen

I Headhunt ser vi på arbeidet vårt, i samsvar med bransjens tenkeledere, som både en kunst og en vitenskap. Websters College Dictionary definerer kunst som ”en ferdighet i å utføre enhver menneskelig aktivitet”, og vitenskap som ”enhver ferdighet eller teknikk som reflekterer en presis applikasjon av fakta eller prinsipper”. Forskjellen mellom disse to definisjonene reflekterer presisjonen i vitenskapen, gjennom at det er en spesifikk måte en praktiker bør handle på.

Vår erfaring tilsier at en utelatelse eller nedprioritering av en av disse domenene, ikke vil føre til ønsket resultat. Bak enhver vellykket nyansettelse ligger det derfor et betydelig antall timer med arbeid som både kunstner og vitenskapsmann.

Rekruttering som en vitenskap

For det første er det å finne rett person til rett jobb en vitenskap – en vitenskap som er basert på empirisk forskning og evidens. Dette betyr at det finnes betydelige mengder kunnskap og fakta som må rettlede og legge føringer for hvordan en vellykket rekrutteringsprosess må foregå. Noe annet ville være kvakksalveri. Kun gjennom å handle i tråd med evidens kan ønsket resultat oppnås. Ønsket resultat er alltid rett kandidat til rett stilling. Headhunt har derfor bygget sin seleksjonsmetodikk på hva oppdatert forskning viser er de mest lønnsomme og treffsikre rekrutteringsmetodene. Rekruttering som en vitenskap er bare den ene halvdelen av prosessen. Den andre er rekruttering som kunst.

«En profesjonell headhunter trenger derfor både å fungere som vitenskapsmann og som en kunster.»

Rekruttering som en kunst

Rekruttering som en kunst krever mer enn kjennskap til relevant forskning, ferdigheter og teknikker. Dette aspektet krever at headhunteren forstår individet, deres motivasjon, og har et ønske om å hjelpe dem til å realisere deres mål. Dette som krever en unik tilnærming til hvert enkelt oppdrag som skal løses. Videre krever enhver attraktiv kandidat en unik tilnærming i tråd med hans eller hennes vesen. Kunstdimensjonen kjenner derfor ingen generiske regler. Den bygger på visdom, ledelse, empati og intuisjon som plukker opp de finere nyansene rundt de politiske, kulturelle og sosiale aspektene ved rekrutteringsprosessen.

En profesjonell headhunter trenger derfor både å fungere som vitenskapsmann og som en kunster. Denne todelingen sees også i Headhunt tilnærming til hvordan vi løser våre oppdrag.